โครงการฉลองครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเคมบริดจ์-บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  • หลักการและเหตุผล

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๙ วัดไทยในสหรัฐอเมริกาจำนวน ๕ วัด คือ วัดไทยลอสแองเจลิส, วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ,วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก, วัดธัมมาราม ชิคาโก, และวัดพุทธวราราม เดนเวอร์ ร่วมกันประชุมดำเนินการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อวางนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และร่วมมือประสานงานระหว่างพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กับคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย, เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของวัดไทยในสหรัฐอเมริกา, เพื่อให้การปฏิสันถารและให้ความช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ที่มาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา และเพื่อร่วมมือประสานงานกับองค์กรพุทธศาสนาและหน่วยงานอื่นๆ จนทำให้ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนามคณะสงฆ์ไทยได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับ มีวัดสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยกว่าวัด รวมถึงสร้างประโยชน์แก่พหูชนในสหรัฐอเมริกาจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป
ในปีพ.ศ.๒๕๕๙ นี้ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจะครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้งที่จดทะเบียนเป็นองค์กรพระพุทธศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกำไรตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และในการประชุมเจ้าอาวาสประจำปี ครั้งที่ ๔ ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่วัดสัทธาธรรม รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ประชุมมีฉันทามติให้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง
.วัตถุประสงค์
๒.๑   เพื่อจัดกิจกรรมทำบุญฉลองครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
๒.๒  เพื่อจัดสัมมนาชาวพุทธนานาชาติ
๒.๓  เพื่อจัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาระดับนานาชาติ
๒.๔  เพื่อเปิดสำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์ ๔๐ ปี
๒.๕  เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศอนุโมทนาขอบคุณผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย
๒.๖  เพื่อทอดผ้าป่าสามัคคีรวบรวมปัจจัยเข้ากองทุนสวัสดิการการเผยแผ่พระธรรมทูต
.วิธีดำเนินการ
๓.๑  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา
๓.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
๓.๓   ดำเนินการตามขั้นตอนและแผนดำเนินงานของโครงการ
๓.๔   ติดตามผลการดำเนินการ
๓.๕   รายงานให้คณะกรรมการอำนวยการฯ พระธรรมทูต และพุทธศาสนิกชนทราบ

.สถานที่จัดงาน
วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เมืองเรนแฮม นครเคมบริดจ์-บอสตัน รัฐแมสซาชูเสตท์

๕. ระยะเวลาในการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕-๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๕.๑ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติ
๕.๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ จัดสัมมนาชาวพุทธนานาชาติ เรื่องการตั้งสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา (The University of East)
๕.๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน-เจริญพระพุทธมนต์
-พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ
-พิธีเปิดสำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยฯอนุสรณ์ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง
-พิธีเปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา(วิปัสสนาวิทยาลัย)

๖.งบประมาณเพื่อการดำเนินการ
๖.๑  ค่าพิมพ์หนังสืออนุสรณ์,ของที่ระลึก และอื่นๆ                จำนวน ๑๒,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
๖.๒ งบประมาณการจัดสัมมนาชาวพุทธนานาชาติ                จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
๖.๓ ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์     จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐  ดอลลาร์สหรัฐฯ
๖.๔ ค่าประดับ ตกแต่งสถานที่                                               จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
๖.๕ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                                    จำนวน ๑๓,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
๖.๖ ค่าเช่ารถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา                                      จำนวน ๓,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
๖.๗ ค่าเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ                                  จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
๖.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                   จำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน                        จำนวน ๕๑,๕๐๐.๐๐ดอลลาร์
(ที่มางบประมาณมาจากวัดสมาชิกสมัชชาฯและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค)
.ผู้รับผิดชอบโครงการ
๗.๑  คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา
๗.๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗.๓  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๗.๔  สถานเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐอเมริกา
๗.๕  พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ได้รับความร่วมมือแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา
๘.๒ ได้ปฏิบัติธรรมและได้จัดกิจกรรมในระดับนานาชาติแก่ชาวพุทธในสหรัฐฯ
๘.๓  ได้ประกาศเกียรติคุณแด่ท่านที่มีอุปการคุณต่อสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
๘.๔  ได้เปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาในนามสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
๘.๕  ได้แสดงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา

๙.  ผู้ประสานโครงการ
๙.๑   พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
วัดพุทธาวาส เท็กซัส โทร.281-820-3255
๙.๒   พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. โทร.301-787-6108
๙.๓  พระภาวนาวชิรวิเทศ วิ. รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ ๒
วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน โทร.508-823-1800
กำหนดการ
งานทำบุญฉลองครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเคมบริดจ์-บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร
เวลา ๐๖.๐๐ น.                        ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น.                        ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป
เวลา ๐๘.๓๐ น.                       ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมวิปัสสนานานาชาติ
เวลา ๐๙.๐๐ น.                       พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม โดยพระพรหมวชิรญาณ
– ไหว้พระสวดมนต์ / สมาทานศีล ๘
-แนะแนวการปฏิบัติโดยพระวิปัสสนาจารย์
– เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง
เวลา ๑๑.๐๐ น.                        ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารร่วมกันด้วยการเจริญสติ
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.           เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง (นั่ง-ยืน-เดิน)
เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.           พักดื่มน้ำปานะและพักผ่อนอิริยาบท
เวลา ๑๘.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น.       ทำวัตรสวดมนต์เย็น
เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.           บรรยายสรุปการปฏิบัติ โดยพระวิปัสสนาจารย์
เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.          พิธีปิดการอบรม/ มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น.                       ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก-เสร็จพิธี

วันเสาร์ที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ การสัมมนาผู้นำชาวพุทธนานาชาติ
เวลา ๐๖.๐๐ น.            ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป
เวลา ๐๘.๐๐ น.            ลงทะเบียน รับเอกสารการประชุมสัมมนา
เวลา ๐๘.๓๙ น.           ผู้นำชาวพุทธ/พระสงฆ์ทุกรูป และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ห้องประชุม
พระครูสิริอรรถวิเทศ (พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.)
เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ น.            ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองของเรย์นแฮม: Town of Raynham กล่าวสุนทรพจน์
จบแล้วรับของที่ระลึกจากประธานในพิธี
เวลา ๐๙.๓๐ น.            ฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่องชาวพุทธกับการศึกษาพระพุทธศาสนา โดย
Prof. B.N. HEBBAR, Ph.D., D.D., D.Litt.
Professor, Eastern Religions, George Washington University
เวลา ๑๐.๓๐ น.            พักการประชุม-ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
เวลา ๑๑.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวนประมาณ ๒๕๐ รูป
ผู้เข้าสัมมนารับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.            ฟังปาฐกถาพิเศษ(ภาษาอังกฤษ) เรื่องการบริหารองค์กรพระพุทธศาสนาในต่างแดน โดย Mrs. Wangmo Dixey ประธานมูลนิธิแสงพุทธธรรม ซานฟรานซิสโก
เวลา ๑๔.๐๐ น.            แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงวิชาการตามความสนใจ
๑.กลุ่มการศึกษา      ๒.กลุ่มบริหารองค์กร      ๓.กลุ่มสาธารณสงเคราะห์
เวลา ๑๖.๐๐ น.             หัวหน้ากลุ่มนำเสนอสรุปผลการสัมมนา
เวลา ๑๗.๐๐ น.            พิธีปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/มอบเกียรติบัตร
เวลา ๑๘.๐๐ น.            ทำวัตรเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีทำบุญฉลองครบรอบ ๔๐ปี แห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
เวลา ๐๖.๐๐ น.            ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป
เวลา ๐๙.๓๙ น.            พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น.            พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป ออกรับบิณฑบาตปัจจัยรอบอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ
เวลา ๑๑.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐  รูป
-สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.            คณะสงฆ์ และสาธุชนทั้งหลายพร้อมเพรียงกันในมณฑลพิธี
เวลา ๑๓.๓๐ น.            ประธานในพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิธี
-จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ   กล่าวถวายรายงาน
-ประธานในพิธี กล่าวสัมโมทนียกถา
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองของรัฐแมสซาชูเสตท์ กล่าวสุนทรพจน์ –รับของที่ระลึก
-เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ –รับของที่ระลึก
-พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
-พิธีเปิดสำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยฯอนุสรณ์ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง
-พิธีเปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา “วิปัสสนาวิทยาลัย”
-ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี
หมายเหตุ         กำหนดการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 The 14 Anniversary Celebration of Wat Nawamintararachutis NMR Meditation Center)
The 79 Birthday Celebration of Phra Promwachirayan
President of Board of Dicrectors Wat Nawamintararachutis of Cambridge-Boston
Raynham’s City MA
Committee of Mahatherasamakhom in Thailand, Abbot of Wat Yannawa Bangkok Thailand
Patron and Advisor The Council of Thai Bhikkhus in U.S.A.
President of Wat Nawamintararachutis, Commemrate Construction Project
Wat Nawamintararachutis (NMR Meditation Center)
382 South Street East, Raynham MA 02767-5130
June 24-25-26, 2016
*********
You are cordiallly invited to come and join us in this celebration for the 15 Anniversary Celebration of Wat Nawamintararachutis (NMR Meditation Center),and the 79 Birthday Celebration Of Phra Promwachirayan President of Board of Dicrectors Wat Nawamintararachutis of Cambridge-Boston Raynham’s City MA, Committee of Mahatherasamakhom in Thailand, Abbot of Wat Yannawa Bangkok Thailand Patron and Advisor The Council of Thai Bhikkhus in U.S.A. This special merit-making event is to honor,give thanks, and praise him for all the things he has done for Thailand, Thai Buddhist Monks, and Thai people in the United States.
PROGRAM
June 24-25-26 Dhamma teaching, Meditation, and Sermon for the monks and laymen
June 25, 2016 The 14 Anniversary Celebration of Wat Nawamintararachutis
10.00 AM Merit making for ancestors
10.30 AM Offering of alms (tahk baht)to the monks
11.00 AM Offering of lunch to monks
12.30 AM Certificate offering ceremony for benevolent donors of Wat
Nawamintararachutis
Head monk blesses the congregation. The other monks join in
extending the blessings.
Congregation assembles for a group photograph.
03.00 PM Live performance by Famous Thai singer… Mod Ubonmanee
June 26, 2016 The 79 Birthday Celebration of Phra Promwachirayan
10.00 AM A Special chanting and blessing by 10 senior monks
11.00 AM Offering of lunch to monks
12.30 AM Money tree offering (Pha pah) The robe offering ceremony in honor of
Phra Promwachirayan@ Phra Prom_01 copy

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.