King & Queen & 40 th copyกำหนดการ
(แก้ไขล่าสุด)
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
(The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne)
และงานทำบุญฉลองครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
วันที่ ๒๔-๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
—————-
วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป
เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมวิปัสสนานานาชาติ
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม โดยพระพรหมวชิรญาณ
– ไหว้พระสวดมนต์ / สมาทานศีล ๘
– แนะแนวการปฏิบัติโดยพระวิปัสสนาจารย์
– เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารร่วมกันด้วยการเจริญสติ
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง (นั่ง-ยืน-เดิน)
เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. พักดื่มน้ำปานะและพักผ่อนอิริยาบท
เวลา ๑๘.๐๐ -๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น
เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. บรรยายสรุปการปฏิบัติ โดยพระวิปัสสนาจารย์
เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. พิธีปิดการอบรม/ มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก-เสร็จพิธี
วันเสาร์ที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ การสัมมนาผู้นำชาวพุทธนานาชาติ
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป
เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสารการประชุมสัมมนา
เวลา ๐๘.๓๙ น. ผู้นำชาวพุทธ/พระสงฆ์ทุกรูป และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ห้องประชุม
พระครูสิริอรรถวิเทศ (พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.) เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทย ฯ
เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองของเรย์นแฮม: Town of Raynham กล่าวสุนทรพจน์
จบแล้วรับของที่ระลึกจากประธานในพิธี
เวลา ๐๙.๓๐ น. ฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่องชาวพุทธกับการศึกษาพระพุทธศาสนา โดย
Prof. B.N. HEBBAR, Ph.D., D.D., D.Litt. Professor, Eastern Religions, George
Washington University
เวลา ๑๐.๓๐ น. พักการประชุม-ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
เวลา ๑๐.๔๕ น. พิธีทักษิณานุปทาน อุทิศเป็นเปตพลี แด่บูรพาจารย์
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ศาสนพิธีกร กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
– พุทธศาสนิกชนกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
– ศาสนพิธีกร กล่าวนำคำสมาทานศีล
– ประธานสงฆ์ประทานศีล / พุทธศาสนิกชน สมาทานศีล
– ศาสนพิธีกรกล่าวอาราธนาพระสงฆ์สวดทักษิณานุปทาน
– พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ผู้มาร่วมงานสวดทักษิณานุปทาน ชุดละ ๑๐ รูป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
– แขกผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชน ถวายไทยธรรม
– ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทียกถา
– พระสงฆ์ทั้งปวงกระทำอนุโมทนาวิธี
– พุทธศาสนิกชน กรวดน้ำ รับพร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวนประมาณ ๒๕๐ รูป
ผู้เข้าสัมมนารับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังปาฐกถาพิเศษ(ภาษาอังกฤษ) เรื่องการบริหารองค์กรพระพุทธศาสนาในต่างแดน โดย
Mrs. Wangmo Dixey ประธานมูลนิธิแสงพุทธธรรม ซานฟรานซิสโก
เวลา ๑๔.๐๐ น. แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงวิชาการตามความสนใจ
๑.กลุ่มการศึกษา ๒.กลุ่มบริหารองค์กร ๓.กลุ่มสาธารณสงเคราะห์
เวลา ๑๖.๐๐ น. หัวหน้ากลุ่มนำเสนอสรุปผลการสัมมนา
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/มอบเกียรติบัตร
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีทำบุญฉลองครบ ๔๐ปี แห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป
เวลา ๐๘.๔๕ น. คณะสงฆ์และพสกนิกรชาวไทยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ
– ชมวีดีทัศน์เฉิมพระเกียรติ โดยสมัชชาไทยในสหรัฐอเมริกา ประมาณ ๑๐ นาที
เวลา ๐๙.๐๙ น. – พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ
– นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปิดกรวยหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา
เวลา ๐๙.๓๙ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป ออกรับบิณฑบาตปัจจัยรอบอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป
– สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์ และสาธุชนทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงอาคารมหาวชิราลงกรณ
– นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประธานฝ่ายฆราวาส
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ กล่าวถวายรายงาน พระเดชพระคุณ
พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการ วัดนวมินทรราชูทิศ
เฉลิมพระเกียรติ ประธานฝ่ายสงฆ์
– พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองของรัฐแมสซาชูเสตท์ กล่าวสุนทรพจน์ –รับของที่ระลึก
– เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ –รับของที่ระลึก
– ฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เหลียวหน้าแลหลัง สมัชชาสงฆ์ไทยฯในรอบ ๔๐ปี”
โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
– พิธีเปิดสำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยฯอนุสรณ์ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง
– พิธีเปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา “วิปัสสนาวิทยาลัย”
– ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี
——————-
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
King & Queen & 40 th copy
40th Anniversary Celebration of Council of Thai Bhikkhus in the USA
Wat Nawamintararachutis, Cambridge – Boston, Massachusetts, USA
24-25-26 June, 2016 (2559)
Friday 24, June, 2016
Morning session: International Vipassana Retreat
6:00 am Morning chanting
7:00 am Breakfast offering to 250 monks
8:30 am Registration and distributing materials
9:00 am Opening ceremony
Chair by Phra Phrom Vajirayan
11:00 am Lunch offering to 250 monks
Laypeople having lunch together with mindful eating
Afternoon session:
13:00 – 16:30 pm Vipassana practice simultaneously,
sitting, standing, and walking
16:30 – 18:00 pm Tea break and recession
Evening session:
18:00 – 19:00 pm Evening chanting
19:00 – 20:00 pm Summary and reviews of Vipassana practice, by Meditation Master
20:00 – 21:00 pm Closing ceremony, awarded certificate to the participants
21:00 pm Group picture
Saturday 25, June, 2016
Morning session: International Buddhist’s Leaders Conference
6:00 am Morning chanting
7:00 am Breakfast offering to 250 monks
8:00 am Registration, and distributing materials
8:30 am Buddhist leaders, all Monks, and distinguish guests
be seated in the conference room
Moderator by
Phrakhru Siri Atthavides (Phramaha Thanat Atthacharee Ph.D.),
Secretary-General, Council of Thai Bhikku in the USA.
9:00 am Chairman delivers opening remarks
Town of Raynham official delivers a speech and accepts a token of
Appreciation form the Chairman
9:30 am Special lecture: “Buddhists and Buddhism Studies”
By Prof. B.N.Hebbar, Ph.D., DD.D. Litt
10:30 am Recess, and group picture
11:00 am Lunch offering to 250 monks
Lunch for laypeople
Afternoon session:
13:00 pm Special lecture in English, “Buddhism in the North America”
By Mr. Wangmo Dixey,
President, the Light of Buddhadhamma Foundation, San Francisco
14:00 pm Scientific Group Discussion: (3 Groups of interested)
1. Education aspect (on Buddhism Study)
2. Administration of the Organizations
3. Communities Services
16:00 pm Group Leaders presents their summary report
17:00 pm Closing ceremony, and awarded the certificate
18:00 pm Evening Chanting
Sunday 26, June, 2016
Morning session: 40th Anniversary Celebration of Council of the Thai Bhikku in USA
6:00 am Morning Chanting
7:00 am Breakfast offering to 250monks
9:39 am 10 Senior and distinguish Bhikkus chanting
10:30 am 109 Monks making an alms around the Main temple of
Wat Navamintararachutis
11:00 am Lunch offering to 250 monks
Lunch for laypeople
Afternoon session: Opening celebration the Office of 40th Anniversary of the Council of Thai Bhikkhus
13:00 am All committees of the monks, distinguish guests, and laypeople gathering at the
Pavilion of the ceremony
13:30 pm Chairman of the ceremony arrives and lights candles and incense sticks to pay
homage to the Triple Gems
Phradepbuddhisvides, President of Council of Thai Bhikkhus in the USA, presents the report
Chairman of the ceremony delivers special remarks
Massachusetts official delivers a speech and accepts a token of appreciation
from the chairman of the ceremony
 Awarded the honorary plague to the benevolences of the Council of Thai Bhikkhus in the USA
 Opening ceremony the Office of the 40th Anniversary of Council of Thai Bhikkhus in the USA
 Opening ceremony the institute of “Buddhist Vipassana College”
Group picture
Note: Programs subject to change.

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.