ในการจัดกงสุลสัญจรที่ให้บริการในรัฐต่างๆ ได้แก่

1. การออกหนังสือเดินทาง โดยผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิม
  • ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (เป็นเงินสดเท่านั้น)
  • สำหรับผู้ที่ต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งเดินหนังสือไปให้ที่บ้าน จะต้องเตรียมซอง Express Mail จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมติดแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย
  • ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องทำการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ ล่วงหน้าที่ โทร. (212) 754-1770 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. (ถ้าไม่มีผู้รับสายกรุณาฝากชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับไว้ด้วย) หรือที่ E-mail :mobilecg@thaicgny.com 

 
2. การรับรองเอกสาร / รับรองลายมือชื่อ / การออกสูติบัตรและมรณบัตร

  • ให้บริการรับรองคำแปลเอกสาร (ผู้รับรองต้องแปลเอกสารที่จะรับรองให้เรียบร้อย)
  • ให้บริการรับรองลายมือชื่อ / หนังสือมอบอำนาจ (ผู้ร้องจะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารที่ประสงค์จะให้รับรองก่อน)
  • ให้บริการรับคำร้องขอให้ออกสูติบัตร / มรณบัตร
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว และอื่นๆ
  • ค่าธรรเนียมฉบับละ 15.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (เป็นเงินสดเท่านั้น)

3. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ

4. การรับลงทะเบียนแบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ

5. ผู้ประสงค์จะใช้บริการล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดดูประกาศของทางสถานกงสุลใหญ่ฯ

6.รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ ผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน นิติกรณ์ หรือ งานหนังสือเดินทาง โปรดเข้าไปดูที่ข้อหัวดังกล่าว

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.