Royal Kathina Ceremony
กำหนดการบำเพ็ญมหากุศลทอดผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
นายประมวล-นางพิมพ์พลอย ลิขิตแสนสุข และครอบครัว : ประธาน
วันอาทิตย์ที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ แห่งนครเคมบริดจ์ – บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
382 South Street East, Raynham, MA 02767 USA
Phone: (508) 823-1800,(508) 823-5069 Fax: (508)823-1775
Web Site: www.watnawamin.org. E-mail : watnawamin@yahoo.com
*********
ประเพณีการทอดกฐิน เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนตั้งแต่ชั้นพระมหากษัตริย์ถึงสามัญชนนิยมปฏิบัติสืบมาแต่ครั้งโบราณ กาล กฐินทานนี้เป็นทั้งสังฆทาน สังฆกรรม และกาลทาน และได้อานิสงส์ทั้งผู้ทอดและผู้รับ เป็นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ผู้อยู่ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสใดอาวาสหนึ่ง โดยมีกำหนดเวลาทอดถวายและรับได้ภายใน ๑ เดือนหลังออกพรรษาแล้ว และแต่ละวัดจะมีการทอดและรับได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น
วัดนวมินทรราชูทิศ เป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวาระที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และทรงมี พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
ในปีนี้ นายประมวล-นางพิมพ์พลอย ลิขิตแสนสุข และครอบครัว ได้รับเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานในพิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราชิ้ ๒๕๕๗ แก่พระสงฆ์ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย วัดนวมินทรราชูทิศได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองประเพณี ลอยกระทง เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ขึ้นในคราวเดียวกัน
วันอาทิตย์ที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดให้สาธุชนเข้านมัสการสักการบูชา พระพุทธนวมินทรบรมศาสดา (สมัยสุโขทัย)
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนโครงการสร้าง
วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศน์ ๑ กัณฑ์ โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมการแสดงของนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เวลา ๑๔.๓๐ น. ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณสาธุชนที่มาร่วมงาน
เวลา ๑๔.๔๕ น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา สาธุชนกรวดน้ำรับพร เสร็จแล้ว
เป็นเสร็จพิธี
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีลอยกระทง
ขอเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายไปร่วมบำเพ็ญมหากุศลทอดผ้ากฐิน และทอดผ้าป่าสามัคคีอันเป็นมหากุศลยิ่ง และร่วมงาน ประเพณีลอยกระทงตามกำหนดการดังกล่าว ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ได้อภิบาลประทานพรให้ทุกท่านผู้มีส่วนร่วมแห่ง มหากุศล ครั้งนี้ จงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัย ทุกประการ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ
นายประมวล-นางพิมพ์พลอย ลิขิตแสนสุข และครอบครัว
ประธานจัดงานกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
วัดนวมินทรราชูทิศ แห่งนครเคมบริดจ์-บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การแต่งกาย-ข้าราชการ – พนักงานวิสาหกิจ
ผู้เป็นประธาน แต่งเครื่องแบบปกติขาว
ผู้ร่วมพิธี แต่งเครื่องแบบปกติขาว ชุดเครื่องแบบปฏิบัติงาน
ชุดพระราชทาน ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ
You are cordially invited to participate in the festivities
To celebrate the Royal Kathina Ceremony
and To celebrate the Loy Krathong Festival
On Sunday, November 2, 2014
At Wat Nawamintararachutis Cambridge-Boston Raynham’s City
382 South Street East, Raynham, MA 02767, USA
Mr. Pamuan-Mrs. Phimploy-Ms. Napaporn Likitsansook and Family
President of Ceremony
**************
The Kathina Ceremony, for monks, simply means “joining hands for making robes.” For lay people, it means “offering robes to monks who have observed the three-month Rains Retreat at a certain temple.” The Kathina Ceremony must be held within one month of the ending of the Rains Retreat. For the convenience of the general public, Wat Nawamintararachutis provides this opportunity for you to come and join this ceremony as a part of the annual celebration for the cultivation of meritorious deeds.
Since the establishment of Wat Nawamintararachutis in 2002 in honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, Rama IX of Thailand to celebrate the 60th anniversary of his coronation on June 9, 2006 and his 80th birthday on December 5, 2007, each year Wat Nawamintararachutis celebrates the Royal Kathina Ceremony.
This year’s ceremony is a very special occasion because the robes, the Kathina’s Unity gift, will be presented to the resident monks at Wat Nawamintararachutis through Mr. Pamuan-Mrs. Phimploy-Ms. Napaporn Likitsansook and family, the president of the ceremony.
Loy Krathong is a festival celebrated annually throughout Thailand. It is traditionally performed on the full moon night of the twelfth lunar month, which usually falls on some day in November. The floating of a “Krathong” – a banana-leaf cup – is intended to float away ill fortune as well as to express apologies to Khongkha or Ganga, the River Goddess.
On Sunday, November 2, 2014
09:00 AM special opportunity for people to worship “Somdej Phranawamintarasasada”
and “Phra Buddhanawamintaraboromasasada.”
10:00 AM Homage to the Triple Gem (the Buddha, the Dhamma, and the Sangha); and
the monks bless the congregation.
Communal offering of alms to monks and merit making
11:00 AM Offering of lunch to the monks and lunch for congregation.
12:30 PM Offering of Kathina Robes and other amenities to monks;
Presentation of “Pha Pa trees” as special donation to the Construction Project
of Wat Nawamintararachutis.
1:00 PM Dhamma talk by V. Vajiramadhi
2:00 PM Students of the Sunday School perform traditional Thai dances and Concert.
2:30 PM President of Ceremony thanks the congregation for their participation. 2:45 PM Head monk offers blessings to the congregation;
The congregation offers prayers and pours lustral water
(to extend the blessings to others) and receives the blessings;
The congregation rejoices in “Punna” (meritorious deeds);
Conclusion of Ceremony.
3:00 PM Communal participation in “Loy Krathong”
We hope that your schedule permits you to join our temple community on this very special occasion.
Kathina Ceremony Committee
Wat Nawamintararachutis, Cambridge-Boston, USA

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.