การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ วันที่ ๖-๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี มลรัฐแมรี่แลนด์ ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ”พระพรหมวชิรญาณ” เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานอำนวยการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ และการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ทางวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งพระธรรมทูตหรือพระสงฆ์จำนวน ๕ รูป ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ พระครูวินัยธรมงคล   มงฺคโล (หัวหน้าสงฆ์), พระวัลลภ   เกตุธมฺโม, พระมหาธีรวงษ์ ญาณสุธีโร, พระมหาชินวัชร   ชินญาโณ, พระโสฬส   ธมฺมทีโป และในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ มีพระธรรมทูตทั่วโลก จากสหรัฐอเมริกา, ทวีปสหภาพยุโรป, ทวีปเอเชีย, และประเทศไทย มาร่วมงานในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๙ รูปฯ
 

Office Hours

8:00 am – 8:30 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Wat Nawamintararachutit © 2024. All Rights Reserved.