ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน รับเป็นเจ้าภาพรายการแสดงธรรม ในพรรษากาล ปี พุทธศักราช ๒๕๕๖ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน เมืองเรนย์แฮม มลรัฐแมตซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ท่านมีความสะดวกในการรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ไหน เรื่องไหน อาทิตย์ไหน? แจ้งความจำนงค์ มายังพระธรรมทูตหรือพระสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ ได้ทุกรูป หรือจะส่งเมล์แจ้งมาทางวัด watnawamin@yahoo.com, watnawamin2556@hotmail.com หรือจะส่งโดยตรงมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ wanlopusa@hotmail.com


เรื่องเตมีย์ชาดก (เตมีย์ใบ้) / เนกขัมมบารมี
องค์แสดงธรรม : พระครูวินัยธรมงคล มงฺคโล (ประธานสงฆ์)

คณะเจ้าภาพอาทิตย์แรก ชาติที่ ๑ แห่งพรรษากาลปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
คุณอรุณ – พรทิพย์ เนียมพงษ์
คุณเอี้ยง – กัลยาณี แทน
คุณวิโรจน์ – ทิพยา อร่ามทิพย์
คุณเกศินี แบล๊ค และครอบครัว
และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน


เรื่องชนกชาดก / วิริยะบารมี
องค์แสดงธรรม : พระมหามนตรี กมโล

คณะเจ้าภาพ ชาติที่ ๒ อาทิตย์ที่ ๒ แห่งพรรษากาลปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
คุณวิโรจน์ – ทิพยา อร่ามทิพย์
คุณเกศินี แบล๊ค พร้อมด้วยครอบครัว
คุณอรุณ – พรทิพย์ เนียมพงษ์
คุณรัตนา นนท์นาภา, คุณสิพิม ทองทรัพย์, คุณสา รัตนะจุฑากูล
คุณเทียม แซ่ตั้ง
คุณสุภาพร สีหะไตร
คุณอุษณีย์ ฆารสินธุ์, คุณใจจ๋า และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน


เรื่องสุวรรณสามชาดก / เมตตาบารมี
องค์แสดงธรรม : พระวัลลภ เกตุธมฺโม
คณะเจ้าภาพ ชาติที่ ๓ อาทิตย์ที่ ๔ แห่งพรรษาการลปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
คุณถนอมศรี เมาเร่อร์ พร้อมด้วยครอบครัว
คุณสุปราณี จับพิมาย พร้อมด้วยครอบครัว.


เรื่องเนมิราชชาดก / อธิษฐานบารมี
องค์แสดงธรรม : พระมหาธีรวงษ์ ญาณสุธีโร

คณะเจ้าภาพ ชาติที่ ๔ อาทิตย์ที่ ๕ แห่งพรรษาการลปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
Amerin of Thailand Group


เรื่องมโหสถชาดก / ปัญญาบารมี
องค์แสดงธรรม : พระมหาชินวัชร ชินญาโณ
คณะเจ้าภาพ ชาติที่ ๕ อาทิตย์ที่ ๖ แห่งพรรษาการลปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
ร้านสวัสดี โดย คุณสุภวรรณ กรวยสวัสดิ์ Connecticut


เรื่องภูริทัตชาดก / ศีลบารมี
องค์แสดงธรรม : พระประมวล ฐิรญาโณ
คณะเจ้าภาพ ชาติที่ ๖ อาทิตย์ที่ ๗ แห่งพรรษาการลปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
คุณสุพัตรา นิคเคอสัน

เรื่องจันทชาดก / ขันติบารมี
องค์แสดงธรรม : พระสิงหา อภิชยญาโณ

คณะเจ้าภาพ ชาติที่ ๗ อาทิตย์ที่ ๘ แห่งพรรษาการลปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
คุณปรีชา-รัตนา นนท์นาภา พร้อมด้วยครอบครัว,คุณเพชรา ประดิษฐกมลเลิศ, คุณสิพิม ทองทรัพย์, คุณยายน้อย อมาตยกุล

รายนามผู้จองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ “มหาชาติเวสสันดรชาดก”
วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน เมืองเรย์นแฮม มลรัฐแมตซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

กัณฑ์ที่ ชื่อกัณฑ์ (เรื่อง) คณะเจ้าภาพ
ทศพร ๑๙ พระคาถา คุณมณละคร น่อสะพังทองและคณะฯ
หิมพานต์ ๑๓๔ พระคาถา คุณไพจิตร จันทร์มานะเจริญ,   คุณวุฒิพงษ์ กายแก้ว
ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา สภาวัฒนธรรมไทยนวมินทรราชูทิศ
วนประเวสน์ ๕๗ พระคาถา ร้านผัดไทย
ชูชก ๗๙ พระคาถา คุณสุวรรณา   เคอรี่, คุณเขมกร   วงศ์ประทุม
จุลพน ๓๕ พระคาถา
มหาพน ๘๐ พระคาถา
กุมาร ๑๐๑ พระคาถา
มัทรี ๙๐ พระคาถา
๑๐ สักบรรพ ๔๒ พระคาถา
๑๑ มหาราช ๖๙ พระคาถา คุณสุภาพร   สีหะไตร, คุณปิยะนุช   พรมพลอย
๑๒ ฉกษัตริย์ ๓๖ พระคาถา ร้าน Sweet Lemon’s (คุณอรุณ-พรทิพย์ เนียมพงษ์) , คุณเกศินี   แบล๊ค
๑๓ นคร ๔๘ พระคาถา ร้าน BAAN THAI RESTAURANT (คุณชาลี เขียวจุ้ย พร้อมด้วยครอบครัว)และคณะพ่อครัวแม่ครัวในร้านฯ

เรื่องนารทชาดก / อุเบกขาบารมี
องค์แสดงธรรม : พระมหาธีรวงษ์ ญาณสุธีโร
คณะเจ้าภาพ ชาติที่ ๘ อาทิตย์ที่ ๑๐ แห่งพรรษาการลปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
คุณไมเคิล – จันทร์ ซู่ซ่า และครอบครัว, ร้าน Sweet Lemon’s, คุณเกศินี แบล๊ค

เรื่องวิทูรชาดก / ปัญญาบารมี
องค์แสดงธรรม : พระมหาชินวัชร ชินญาโณ
คณะเจ้าภาพ ชาติที่ ๙ อาทิตย์ที่ ๑๑ แห่งพรรษาการลปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
คุณสำเริง ผลสุขและครอบครัว

เรื่องเวสสันดรชาดก / ทานบารมี
องค์แสดงธรรม : พระประมวล ฐิรญาโณ
คณะเจ้าภาพ ชาติที่๑๐ (ชาติสุดท้ายแห่งทศชาติ) อาทิตย์ที่ ๑๒ แห่งพรรษาการลปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
คุณพิมลทิพย์ คาตาลาโน่, คุณนงฤดี เคอร์แวน

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.