กำหนดการ
พิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ
“พระภาวนาวชิรวิเทศ วิ.” (มงคล มงฺคโล น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ป.วค., พธ.บ., M.A. Linguistics)
วันเสาร์ ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
———————
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (มงคล มงฺคโล น.ธ.เอก,ป.ธ.๕, ,M.A.)   หัวหน้าสงฆ์ /รองประธานกรรมการอำนวยการวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นคร   เคมบริดจ์-บอสตัน เมืองเรย์นแฮม มลรัฐแมสซาซูเซต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “ พระภาวนาวชิรวิเทศ  วิ.” ได้นำมาซึ่งความปีติยินดีแก่มวลศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์เป็นอันมาก ดังนั้น ทางคณะสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ และทายกทายิกา จะได้จัดพิธีฉลองสมณศักดิ์เพื่อถวายมุทิตาสักการะขึ้นในเสาร์ ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดการดังนี้
วันเสาร์ ที่ ๑๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ตรงกับวัน แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕
เวลา ๑๐.๒๙ น.   – พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระภาวนาวชิรวิเทศ วิ. (มงคล มงฺคโล น.ธ.เอก,ป.ธ.๕ M.A.)

 • ประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ถึงมณฑลพิธี
 • ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • พระภาวนาวชิรวิเทศ วิ. ถวายสักการะ แด่ประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต
 • เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล / สาธุชนสมาทานศีล
 • ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส อ่านตราตั้งสัญญาบัตร
 • พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว
 • เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
 • พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
 • ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ถวายเครื่องไทยธรรม
 • พระภาวนาวชิรเทศ วิ. พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรม
 • ประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต กล่าวสัมโมทนียกถา
 • พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อนุโมทนา
 • พระภาวนาวชิรวิเทศ สป. วิ. พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนกรวดน้ำรับพร

เวลา ๑๑๐๐ น.           –    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระ

 • แขกผู้มีเกียรติ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมรับประธานอาหาร
 • ชมการแสดงรำอวยชัยถวายพร จากคณะโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เวลา ๑๓.๓๐ น.        –    ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และเถราภิเษก (สรงน้ำ) ถวายพระภาวนาวชิรเทศ วิ.

 • ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน แสดงมุทิตาสักการะ แด่ พระภาวนาวชิรเทศ วิ.
 • เป็นเสร็จพิธี.

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ และสาธุชนร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ในวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน หวังจะได้รับสายธารแห่งศรัทธาจากท่านด้วยดี ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดทั้งกุศลทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้ว ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ จงทุกประการเทอญฯ
คณะสงฆ์ และคณะกรรมการดำเนินงาน
วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน
 
หมายเหตุ  – การแต่งกาย ข้าราชการเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือหน่วยงานต้นสังกัด ประชาชนทั่วไป ชุด
สุภาพสากลนิยม

            –  กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Schedule
Ceremony to celebrate  Royal Title Rank “Ordinary” of Phra Bhavanawachirawidesa Vi’
 (Mongkol Mongkalo, Advanced Level Dhamma Scholar,
Level 5 Pali Scholar, Cert. in T.P.T., B.A. Economics, M.A. Linguistic)
on Saturday, April 11, 2015
at Wat Nawamintararachutis, Cambridge-Boston, Massachusetts, USA
——————–
On the occasion the birthday of His Majesty King Bhumibol Adulyadej on December 5, 2015, His Majesty has graciously bestow the Royal Title Rank “Ordinary” Pali of Vipassana Sector with the royally-bestowed name ‘Phra Bhavanawachirawidesa Vi’ to Phrakhru Palad Suwatthanawachirakhun, Head Monk/Vice President of the Board Director of Wat Nawamintararachutis, Cambridge-Boston, Raynham, Massachusetts, USA.  This has brought great joy to the followers of Phra Bhavanawachirawidesa Vi’, both sangha and secular. As such, the monks of Wat Nawamintararachutis and the temple’s grantors are organizing the congratulating ceremony for this auspicious event on Saturday, April 11, 2015. The schedule is as follows:
Saturday, April 11, 2015 is the eighth day of the waning moon of the fifth month
 

10.29 AM Congratulating ceremony for Phra Bhavanawachirawidesa Vi’ (Mongkol Mongkalo, Advanced Level Dhamma Scholar,  Level 5 Pali Scholar, Cert. in T.P.T., B.A. Economics, M.A. Linguistics)– President of Sangha and President of Secular arrive at the venue
– President of Secular lights candles and joss sticks to pay respect to the Triple Gem
Phra Bhavanawachirawidesa Vi’pays respect to President of Sangha
– Master of ceremonies leads the congragation to to vow adherence to the Buddhist Five Precepts / monks chant blessings/ the congregration vow adherence to the Buddhist Five Precepts
– President of Secular reads the letter of Commission
– Ten monks of royally-bestowed ranks chant the Verses of the Buddha’s Auspicious Victories (Chaiyamongkhol chant)
– Master of ceremonies asks for blessing from monks
– Ten monks of royally-bestowed ranks chant blessing
– President of Secular makes offerings to monks
Phra Bhavanawachirawidesa Vi’and ceremony guests makes offerings to monks
– President of Sangha chants to acknowledge the offerings and to bless the congregation
– Monks of royally-bestowed ranks chants to acknowledge the offerings and to bless the congregation
Phra Bhavanawachirawidesa Vi’and ceremony guests pours ceremonial water to make merit
11.00 AM – Offering lunch to the monks- Lunch for esteemed guests and ceremony participants
– Thai traditional dance by the Sunday Buddhism school
1:30 PM – Thai blessing ceremony (Bai Sri Sou Kwan) and water pouring ceremony (Song Nam) for Phra Bhavanawachirawidesa Vi’– Guests and Buddhists congratulate  Phra Bhavanawachirawidesa Vi’
– The ceremony ends

 
We are cordially inviting all Buddhists, followers and the general public to participate in the ceremony on the specified date and time and we hope that you will accept the invitation.
May the powers of the Triple Gem and the merits that you have made bless you with happiness, prosperity and health

The Sangha and the organizing committee
Wat Nawamintararachutis, Cambridge-Boston

N.B.:
Dress code for civil servant, please wear normal white uniform or uniform of one’s government sector.
Dress code for the general public, polite clothes/smart casual.
The schedule is subject to change.

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.