กำหนดการ
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
(The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne)
งานทำบุญครบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
งานทำบุญครบ ๑๕ ปี วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์ – บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเสตส์
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป
เวลา ๐๘.๔๕ น. พิธีถวายพระพรชัย ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
– คณะสงฆ์และพสกนิกรชาวไทยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ
– พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการ
วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิศาล มาณวพัฒน์
เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประธานฝ่ายฆราวาส
นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก รองประธานฯ
พร้อมคณะ เดินเข้าสู่อาคารมหาวชิราลงกรณ
– นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเข้าประจำที่
– นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เข้าถวายพานพุ่มสักการะ
พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค
๑๐ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการวัดนวมินทรราชูทิศ
เฉลิมพระเกียรติ ประธานฝ่ายบรรพชิต เสร็จแล้วนั่งประจำที่
– ชมวีดีทัศน์เฉิมพระเกียรติ โดยสมัชชาไทยในสหรัฐอเมริกา ประมาณ ๑๐ นาที
เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ
– พุทธศาสนิกชน ปวงประชาราษฎร์ ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด ลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพรียงกัน
– นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปิดกรวยหน้าพระบรม
เสร็จแล้ว กล่าวคำถวายอาเศียรพาท ถวายพระพรชัยมงคล
– นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เข้าวางพานพุ่ม
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสร็จแล้วถวายความเคารพ
แล้วเข้าไปยืนประจำที่
– คณะผู้แทน สมาคม ชมรมต่างๆ (ถ้ามี) เข้าวางพานพุ่ม เสร็จแล้ว เข้าประจำที่
– บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา
– พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
– เจ้าหน้าที่ ย่ำ ฆ้อง กลอง ระฆัง จนกระทั่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาจบ
– นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประธานฝ่ายฆราวาส
นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก รองประธานฯ
แขกผู้มีเกียรติ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
– พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการ
วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
– พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป กระทำอนุโมทนาวิธี
– สาธุชนกรวดน้ำ รับพร
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป ออกรับบิณฑบาตปัจจัยรอบอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ
– พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป
– สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์ และสาธุชนทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงอาคารมหาวชิราลงกรณ
– นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประธานฝ่ายฆราวาส
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ กล่าวถวายรายงาน พระเดชพระคุณ
พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการ วัดนวมินทรราชูทิศ
เฉลิมพระเกียรติ ประธานฝ่ายสงฆ์
– พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองของรัฐแมสซาชูเสตท์ กล่าวสุนทรพจน์ –รับของที่ระลึก
– เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ –รับของที่ระลึก
– ฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เหลียวหน้าแลหลัง สมัชชาสงฆ์ไทยฯในรอบ ๔๐ปี”
โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
– พิธีเปิดสำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยฯอนุสรณ์ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง
– พิธีเปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา “วิปัสสนาวิทยาลัย”
– ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี
——————-
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
His Honorable Phra Promwachirayan, Committee of Sangha Supreme Council of Thailand, Abbot of Wat Yannawa, Royal Monastery, Bangkok, Advisor of The Council of Thai Bhikkhus in the USA, The President of Board of Directors of Wat Nawamintararachutis, and the President of NMR meditation center building committee.
According to His Honorable Phra Promwachirayan, the opening ceremony would be in June, 2014. We are preparing to get ready for the opening day. This building project is under patronage of His Holiness Supreme Patriarch and under the support of Thai government to build in order to commemorate to His Majesty the King, Bhumibol Adulayadej’s the sixtieth anniversary celebrations of His Majesty’s accession to the throne on June 9, 2006, and to be the commemorative place in His birthplace, Cambridge, Boston, MA. and also to extend the good relationship of America and Thailand.
We are on the schedule to complete the construction and including the interior decoration of the Thai architectural fine art work in early next year. So the committee would submit the invitation to the Royal palace to invite the member of the Royal family to preside over the grand opening ceremony in June. The Sangha Supreme Council of Thailand and Thai government as well as the US local government will be invited to participate in the opening ceremony. There would be also international gathering of the Overseas Buddhist Dhammaduta Bhikkhus from all over the world to hold the annual international conference arranged by The Council of Thai Bhikkhus in the USA.
This place would be the educational and cultural center; there are also head office of the Council of Thai Bhikkhus in the USA, and the international Buddhist center. We will also provide the international meditation course and class for everyone those who are interested in learning and practicing meditation.
We believe that this center would be center of spirituality, virtues, and ethical conduct all generations which lead to good deeds and decent behavior to be good citizen of the happy society and to cultivate the eternal love and peaceful harmony for the benefit of all mankind. In addition the multi-purpose hall would provide service to organize the social cultural public activities for all Thai, Asian, and American as well.
His Honorable Phra Promwachirayan is one of the most senior overseas Thai Buddhist Dhammaduta monks in earlier age who traveled to perform religious activities in America since 1975. His honorable firstly built up Wat Dhammaram, Thai Buddhist temple in Chicago, Miami, Florida, and Houston, and supervised many temples, and helping to set up the Council of Thai Bhikkhus in the USA, and elected to become the first president of this organization from 1987 to 1997. Due to His Honorable is promoted to higher hierarchical ranking and appointed to be committee of Sangha Supreme Council of Thailand and more responsibility and administrative duty in Bangkok, he still keeps travelling in and out in America and in other countries, and he is the advisory boards of The Council of Thai Bhikkhus in the USA from 1998 till now.
Boxpic_04 copyBoxpic_04 copy

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.