จำนวนลูกนิมิตลูกบริวารที่ยังไม่มีใครจอง คือ:- 22,46, 51,52,58,60,61,66,68,74,82,84,85,94

กยิราถธีโร ปุญฺญานิ โย นิธิ อนุคามิโก
เอสเทวมนุสฺสานํ สพฺพกามทโท นิธิ
ยํยํ เทวาภิปตฺเถนฺติ สพฺพเมเตนลพฺภติ
สุวณฺณตา สุสรตา สุสณฺฐานํ สุรูปตา
อาธิปจฺจํ ปริวาโร สพฺพเมเตนลพฺภติ ฯ
บุญนิธิอันใดติดตนไปได้ ปราชญ์พึงทำบุญนิธิอันนั้น บุญนิธินี้ให้สมบัติที่พึงใคร่ทั้งปวงแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนานักซึ่งผลใดๆ ผลนั้นๆ ทั้งหมด อันเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้
ความเป็นผู้มีผิวพรรณงาม ความเป็นผู้มีเสียงไพเราะ ความเป็นผู้มีทรวดทรงดี ความเป็นผู้มีรูปสวย ความเป็นอธิบดี
ความเป็นผู้มีบริวาร อิฐผลทั้งปวงนั้น อันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ ฯ

Pay to Wat Nawamintararachutis Account Number 0046 4102 5767
May you be blessed by the power of the Triple Gem (the Buddha, the Dhamma and the Sangha). May you have good health, beauty, happiness, success and prosperity. May all of these blessings be yours and may all of your wishes be fulfilled.

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.