ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ร่วมกันถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานอำนวยการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ จะเดินมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม แห่งนครเคมบริดจ์-บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้

ขอเจริญพรโยมญาติไปร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า-เพล ได้ทุกวัน ในการนี้ได้มคณะติดตามดังนี้

๑.นายนพรัตน์   เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และภรรยา คุณพัทธานันท์ เบญจวัฒนานันท์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีก ๒ คน คือ คุณศักดิ์ดนัย วรเดช คุณทวียศ ใหม่ทุ่ม

๒. คณะเจ้าหน้าที่ มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คือ นายอนันต์ สาธุเสน รองประธานกรรมการมูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๐ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคซึ่งเป็นทีมงาน ๓ คน ติดตามมาด้วย คือ คุณกมลพร ศรีสวัสดิ์, คุณสุวัฒน์ เทศน์สาลี, คุณสุภัท สง่าพันธ์ไชยก็จะเดินทางมาพร้อมกับพระเดชพระคุณฯ เพื่อดูความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ อีกด้วย

เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับงาน “การพัทธสีมาพิธีอุโบสถและสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙“ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗.ซึ่ง วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จะได้จัดขึ้น.

บุญใหญ่อย่างนี้อย่าพลาดนะ

กยิราถ ธีโร ปุญฺญานิ โย นิธิ อนุคามิโก
เอส เทวมนุสฺสานํ สพฺพกามทโท นิธิ
ยํ ยํ เทวาภิปตฺเถนฺติ สพฺพเมเตน ลพฺภติ
สุวณฺณตา สุสรตา สุสณฺฐานํ สุรูปตา
อาธิปจฺจํ ปริวาโร สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ

บุญนิธิอันใดติดตนไปได้ ปราชญ์พึงทำบุญนิธิอันนั้น
บุญนิธินี้ให้สมบัติที่พึงใคร่ทั้งปวงแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนานักซึ่งผลใดๆ ผลนั้นๆ ทั้งหมด
อันเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้
ความเป็นผู้มีผิวพรรณงาม ความเป็นผู้มีเสียงไพเราะ
ความเป็นผู้มีทรวดทรงดี ความเป็นผู้มีรูปสวย
ความเป็นอธิบดี ความเป็นผู้มีบริวาร
อิฐผลทั้งปวงนั้น อันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้.

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.