โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลมิพระเกียรติ บอสตัน สหรัฐอเมริกา
Buddhist Thai Sunday School of Wat Nawamintararachutis

ขอเชิญผู้ที่สนใจ อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สมัครเข้าเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ดำเนินการสอนโดยครูอาสาสมัครจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

สำหรับแต่ละปีการศึกษา ได้แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 เทอม คือ
– เทอมที่ 1               วันที่ 10 กันยา – 20 ธันวา            (15 สัปดาห์)
– เทอมที่ 2               วันที่ 7 มกรา – 28 มีนา                (12 สัปดาห์)
– Summer               วันที่ 6 พฤษภา – 25 กรกฎา         (12 สัปดาห์)

รูปแบบการเรียนการสอน

1) นักเรียนอายุ 5 – 15 ปี
เรียนรวมกลุ่ม ในวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 วัน
2) นักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
เปิดสอนในวันธรรมดา ได้แก่ พฤหัสบดี และ ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
(พักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.) เรียนวิชาละ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ *นักเรียนสามารถเลือกวัน-เวลาที่สะดวกมาเรียนได้

วิชาที่เปิดสอน

1) วิชาภาษาไทย (Thai Language)
ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการ นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และแบบเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นฐานสําหรับคนไทยในต่างแดน มีการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย
2) วิชาดนตรีไทย (Thai Music)
กิจกรรมการเรียนการสอนเครื่องดนตรีไทย จะเปิดการสอนดังนี้ – เครื่องสาย ได้แก่ จะเข้ ซอด้วง ซออู้ ขิม – เครื่องตีปี่พาทย์ ได้แก่ ระนาดเอก – เครื่องเป่า ได้แก่ ขลุ่ย เครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ โทน-รํามะนา, อังกะลุง, กลองยาว
3) วิชานาฏศิลป์ไทย (Thai Dance)
ศึกษารูปแบบของการแสดง ระบํา รํา ฟ้อน การนําเสนอผลงาน สร้างสรรค์การแสดงละครรูปแบบต่างๆ การฝึกปฏิบัติ การทดสอบและ การแสดงผลงาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในโอกาส
4) วิชาพระพุทธศาสนา (Buddhist Lesson)
เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ วันสําคัญทางศาสนาต่างๆ การปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ผ่านการไหว้พระสวดมนต์ และฟังพระให้โอวาทใน กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า และในวันสําคัญทางศาสนาที่ทางวัดจัดขึ้น เพื่อให้เด็กที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศได้เห็นความสําคัญของ พระพุทธศาสนา เสริมสร้างให้เด็กมีสมาธิในการเรียนรู้ สามารถนําเอา หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และมีเจตคติที่ดีต่อการมาวัด

ค่าลงทะเบียนเรียน School Fee

ค่าธรรมเนียม (Annual School fee)
– นักเรียนเก่า Old students $40
– นักเรียนใหม่ New Students $50
ค่าเทอม
– เทอมที่ 1 1st Semester            $150
– เทอมที่ 2 2nd Semester           $100
– Summer                                 $100

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.