วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
งานสาร์ทไทย เทศมหาชาติ เวสสันดรชาดก ๓ ธรรมาสน์

กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร ๑๙ พระคาถา คณะเจ้าภาพ – คุณป้ามณละคร น่อสะพังทอง พร้อมด้วยครอบครัว
กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ ๑๓๔ พระคาถา คณะเจ้าภาพ – คุณปิยะนุช   พรมพลอย New Rod Dee
– คุณสุภาพร สีหะไตร
– คุณละเมียด ศรีภักดี เวชภักดิ์
– คุณไพจิตร จันทร์มานะเจริญ
– คุณสุภากร
กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา คณะเจ้าภาพ  (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวสน์ ๕๗ พระคาถา คณะเจ้าภาพ  (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก ๗๙ พระคาถา คณะเจ้าภาพ – คุณสุวรรณา   เคอรี่, คุณเขมกรณ์   วงศ์ประทุม
กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน ๓๕ พระคาถา คณะเจ้าภาพ  (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน ๘๐ พระคาถา คณะเจ้าภาพ  (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร ๑๐๑ พระคาถา คณะเจ้าภาพ  (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี ๙๐ พระคาถา คณะเจ้าภาพ  (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
กัณฑ์ที่ ๑๐ สักบรรพ ๔๓ พระคาถา คณะเจ้าภาพ  (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
กํณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช ๖๙ พระคาถา คณะเจ้าภาพ  (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
กํณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ ๓๖ พระคาถา คณะเจ้าภาพ  (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
กํณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ ๔๘ พระคาถา คณะเจ้าภาพ – ร้านอาหารบ้านไทย Baan Thai Restaurant MA.

 
 

Office Hours

8:00 am – 8:30 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Wat Nawamintararachutit © 2024. All Rights Reserved.