ประกาศ กงสุลสัญจร รัฐแมสซาชูเซตส์
สถานกงสุลไทย นครนิวยอร์ก จะให้บริการ กงสุลสัญจร
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
ณ วัดบอสตันพุทธวราราม 125 North Rd Bedford MA 01730
Tel. 781-271-0989
ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 15.00 น.
 
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ 382 South St. E, Raynham MA 02767 Tel. 508-823-1800
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น.
ในการจัดกงสุลสัญจรจะให้บริการ ดังต่อไปนี้

  1. บริการทำหนังือเดินทางอิเล็กโทรนิกส์ (E-Passport)

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม ได้แก่
1) หนังสือเดินทางเล่มเก่าพร้อมสำเนา 2) บัตรจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา (กรณีเด็กอายุ
20 ปี ต้องเตรียมสูจิบัตรไทย หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมสำเนาโดยเด็ก และมารดาต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่) ค่าธรรมเนียม $ 35.00 ค่าจัดส่ง $ 23.00

  1. บริการงานทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์

2.1. หนังสือมอบอำนาจ เอกสารหลักที่ต้องเตรียม ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำ ประชาชนพร้อมสำเนา ค่าธรรมเนียม $ 15.00 ค่าจัดส่ง $ 8.00
2.1. รับรองคำแปล เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม ได้แก่ เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา และเอกสารที่แปลเรียบร้อยแล้ว ค่าธรรมเนียม $ 15.00 ค่าจัดส่ง $ 8.00
2.3. รับคำร้องการจดทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / แจ้งเกิด / แจ้งตาย และรับรองการศึกษา
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaicgny.com/ภาษาไทย-thai-version/บร-การกงส-ลส-ญจร/

  1. ให้คำแนะนำและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกงสุลและอื่นๆ
  2. บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

     เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมา ได้แก่ 1) บัตรประจำตัวประชาชนใบเก่า (ที่ประสงค์จะ เปลี่ยนใหม่ เนื่องจากหมดอายุหรือชำรุด) 2) กรณีบัตรสูญหายแล้วต้องการทำใหม่ ผู้ร้องต้อง นำเอกสารเพิ่มเติมมาแสดง ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน บัตรประจำตัวหรือใบขับขี่ สหรัฐอเมริกา บิลค่าน้ำ – ค่าไฟหรือค่าอื่นๆ ที่แสดงชื่อและที่อยู่ของท่านในประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้ามีสำเนาบัตรประชาชนใบเก่าก็ให้นำมาแสดงด้วย ค่าธรรมเนียม $ 1.00

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะมาใช้บริการดังกล่าว กรุณาลงทะเบียนทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thaicgny.com โดยกำหนดการลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับคิวให้ทราบทางอีเมล์ของท่าน และกรุณาจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบการยื่นคำร้องพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.