รายการแสดงพระธรรมเทศนา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

วัดนวมินทรราชูทิศ (เฉลิมพระเกียรติ) นครเคมบริจด์-บอสตัน

มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ วัน/เดือน/ปี พระธรรมกถึก ชื่อกัณฑ์ เจ้าภาพ หมายเหตุ
1 2 สิงหาคม 58 พระภาวนาวชิรวิเทศวิ. เตมียชาดก คุณบุญศิริ กองลี,จันทร์ ซู่ซ่า,อุษณีย์ ฆารสินธุ์
2 9 สิงหาคม 58 พระมหามนตรี กมโล ป.ธ.๖ ชนกชาดก คุณสุภาวดี แซ่โง้ว,แซม ฟรีบอร์น
3 16 สิงหาคม 58 ทำบุญวันแม่แห่งชาติ
4 23 สิงหาคม 58 พระวัลลภ เกตุธมฺโม สุวรรณสามชาดก
5 30 สิงหาคม 58 พระมหาประทีป อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๙ เนมิราชชาดก
6 6 กันยายน 58 พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี ป.ธ.๙ มโหสถชาดก สำเริง-ประจิน ผลสุข,กลุ่ม Springfield MA
7 13 กันยายน 58 พระมหาธีรวงษ์ ญาณสุธีโร ป.ธ.๘ ภูริทัตชาดก ร้านข้าวสาร
8 20 กันยายน 58 พระสิงหา อภิชยญาโณ จันทชาดก
9 27 กันยายน 58 เทศน์มหาชาติ
10 4 ตุลาคม 58 พระใบฎีกาณัฐพงษ์ วชิรคฺคเมธี นารทชาดก
11 11 ตุลาคม 58 พระมหาตอง ธมฺมญฺญู ป.ธ.๙ วิฑูรชาดก
12 18 ตุลาคม 58 พระมหาเด่นชัย สิริโชติ ป.ธ.๖ เวสสันดรชาดก
13 25 ตุลาคม 58 ทำบุญวันออกพรรษา

รายการแสดงพระธรรมเทศนา มหาเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

วัดนวมินทรราชูทิศ (เฉลิมพระเกียรติ) นครเคมบริจด์-บอสตัน มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กัณฑ์ที่ ชื่อกัณฑ์ จำนวนพระคาถา เจ้าภาพ หมายเหตุ
ทศพร ๑๙ คุณถนอมศรี มอร์เลอร์,สุภาวดี แซ่โง้ว,แซม ฟรีบอร์น,
หิมพานต์ ๑๓๔
ทานกัณฑ์ ๒๐๙ คุณลักขณา ศรีแววเนตร
วนประเวสน์ ๕๗
ชูชก ๓๙ คุณสุวรรณา เคอรี่ (ร้านเมืองไทย)
จุลพน ๓๕ อุษณีย์ ฆาระสินธุ์
มหาพน ๘๐ ป้ามล นอสะพังทอง
กุมาร ๑๐๑ คุณสุพัตรา วรธงไชย
มัทรี ๙๐ คุณสีพิม ทองทรัพย์,รัตนา นนท์นาภา
๑๐ สักกบรรพ ๔๓ คุณจงกลนี วรธงไชย
๑๑ มหาราช ๖๙ ร้านข้าวสาร คุณวิโรจน์
๑๒ ฉกษัตริย์ ๓๖ Khai Nakhasen
๑๓ นครกัณฑ์ ๔๘ จันทร์ ซู่ซ่า,ร้าน Siam Square

 

Office Hours

8:00 am – 8:30 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Wat Nawamintararachutit © 2024. All Rights Reserved.