มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ได้ประกาศ หลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่
“วันมาฆบูชา” เป็นวันบูชาพิเศษที่ต้องทำในวันเพ็ญเดือนมาฆะ หรือในวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (ซึ่งโดย ปกติทำกันในกลางเดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ เดือนแปดสองแปด ก็เลื่อนไปกลางเดือน ๔ ) ถือกันว่าเป็นวันสำคัญ เพราะวันนี้ เป็นวันคล้ายกับ วันประชุมกันเป็นพิเศษ แห่งพระอรหันตสาวก โดยมิได้มีการนัดหมาย ซึ่งเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งได้มีขึ้น ณ บริเวณเวฬุวันมหาวิหาร หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นเวลานับได้ ๙ เดือน
วันนี้เอง ที่พระพุทธองค์แสดง “โอวาทปาฎิโมกข์” ซึ่งถือกันว่า เป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจ ของพระพุทธศาสนา
จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ คือ:-

๑. วันนั้น เป็นวันมาฆปูรณมี คือวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือนมาฆะ จึงเรียกว่า มาฆบูชา
๒. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย (สาเหตุของการชุมนุม)
๓. พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ประเภทฉฬภิญญา คือ ได้อภิญญา ๖
๔. พระภิกษุ เหล่านั้น ทั้งหมด ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง (เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา)

เมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาถึงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ์-บอสตัน จึงได้จัดงานขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

 เวลา ๙.๐๐ น. เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนกราบนมัสการ “สมเด็จพระนวมินทรศาสดา”
-ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีวันมาฆบูชาเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ
เวลา ๙.๓๐ น. ทำวัตรเช้าและเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จแล้วสาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๑.๒๐ น. ชมการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนวมินทรราชูทิศ
เวลา ๑๒.๔๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (มงคล มงฺคโล)
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีถวายสังฆทาน-ถวายผ้าป่าสามัคคี-ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
-พิธีเวียนเทียน
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานจัดงานในพิธีกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน
-ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา-พระสงฆ์ในพิธีอนุโมทนา-สาธุชนรับพร เสร็จแล้วเป็นเสร็จพิธี

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบำเพ็ญบุญมหากุศลในงานวันมาฆบูชา ตามวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดนวมินทรราชูทิศ โทร. ๕๐๘-๘๒๓-๑๘๐๐ หรือ ๕๐๘-๘๒๓-๕๐๖๙

ON MAGHA PUJA DAY  –  SUNDAY, FEBRUARY 9TH 2014

09:00          Homage to the Lord Buddha  (Somdetphranawamintarasasda)

All guests are welcome to pay homage to Somdetphranawamintarasasda and Congrega tion  prepares “donation trees” (Papah) for presentation as contributions to the fund for  building a new temple.

09:30          Morning chanting and Vipassana meditation
10:00          Homage to the Triple Gem

President of ceremonies lights candles and joss sticks in honor of the  Buddha, the Dharma, and the Sangha, and leads the congregation in requesting  the Five Precepts from the Sangha.

Head monk gives and  congregation receives the Five Precepts. President asks the Sangha for blessings. The Sangha blesses the congregation.

10:30         Offering of alms (tahk baht) to the monks
11:00          Offering of lunch to monks

Congregation also partakes of lunch.

11:20          Students of the Sunday School perform traditional  Thai dances.
12:40         Sermon on the Dharma  by Phrakhrupalatsuwatthanawachirakhun

Dhammadesana(Dhamma Talk presented in Thai by a monk).

Congregation collects offerings in appreciation of the sermon and   presents the    collection, the Papah, and alms  to the monks.

13:00         Magha Puja Day Ceremony

Offering Ceremony of flowers, candles and incense in connection with   Magha Puja  Pamsukula (dedication of merit to the ancestors)

13:30         Homage and conclusion of ceremonies

President thanks the congregation for their participation.

Head monk blesses the congregation. The other monks join in   extending the  blessings. The congregation receives the blessings.

Congregation assembles for a group photograph.

Wat Nawamintararachutis (The NMR Buddhist Meditation Center)
382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130
Phone : 508-823-1800, 508-823-5069, Fax : 508-823-1775
Web site : www.watnawamin.org E-mail : watnawamin@yahoo.com

Office Hours

9:00 am – 4:00 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Footer Wat Nawamintararachutis

Wat Nawamintararachutis © 2024. All Rights Reserved.