เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ วันสําคัญทางศาสนาต่างๆ การปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ผ่านการไหว้พระสวดมนต์ และฟังพระให้โอวาทใน กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า และในวันสําคัญทางศาสนาที่ทางวัดจัดขึ้น เพื่อให้เด็กที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศได้เห็นความสําคัญของ พระพุทธศาสนา เสริมสร้างให้เด็กมีสมาธิในการเรียนรู้ สามารถนําเอา หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และมีเจตคติที่ดีต่อการมาวัด

AMONG WORLD LIVING RELIGIONS?

World living religions can be classified according to their doctrinal tenets into various types such as:
1. Theistic religions: believing in the supremacy of a divine being or beings.
2. Atheistic religions: not believing in the supremacy of any divine being.
Buddhism belongs to letter. It lays stress on virtuous qualities which every human being can develop.
According to Buddhism, good knowledge and conduct (Vijja carana) make a person excellent among divine and human beings. Good knowledge and release from all defilements and sufferings (Vijja-vimutti) are Buddhistic ideal.

Though little he recites the Sacred Texts,
But puts the precepts into practice,
Forsaking lust, hatred and delusion,
With rigth knowledge, with mind well freed,
Cling to nothing here or hereafter,
He has a share in religious life.
Dhammapadha

Office Hours

8:00 am – 8:30 pm
Monday through Friday

Contact Us

382 South Street East
Raynham MA. 02767 U.S.A.
Tel: 508.823.1800

Wat Nawamintararachutit © 2024. All Rights Reserved.