NEW Version!
December 13th, 2018
Welcome to Wat Nawamintararachutis
Online office available 24 hours a day 7 days a week
508.823.1800
info@watnawamin.org

40th Anniversary of The Council of Thai Bhikkhus in the USA

Mar/16240 LIKES
Logo 40 Years Final

Phra Promwachirayan

 

โครงการฉลองครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเคมบริดจ์-บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

  • หลักการและเหตุผล

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๙ วัดไทยในสหรัฐอเมริกาจำนวน ๕ วัด คือ วัดไทยลอสแองเจลิส, วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ,วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก, วัดธัมมาราม ชิคาโก, และวัดพุทธวราราม เดนเวอร์ ร่วมกันประชุมดำเนินการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อวางนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และร่วมมือประสานงานระหว่างพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กับคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย, เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของวัดไทยในสหรัฐอเมริกา, เพื่อให้การปฏิสันถารและให้ความช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ที่มาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา และเพื่อร่วมมือประสานงานกับองค์กรพุทธศาสนาและหน่วยงานอื่นๆ จนทำให้ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนามคณะสงฆ์ไทยได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับ มีวัดสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยกว่าวัด รวมถึงสร้างประโยชน์แก่พหูชนในสหรัฐอเมริกาจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

ในปีพ.ศ.๒๕๕๙ นี้ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจะครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้งที่จดทะเบียนเป็นองค์กรพระพุทธศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกำไรตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และในการประชุมเจ้าอาวาสประจำปี ครั้งที่ ๔ ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่วัดสัทธาธรรม รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ประชุมมีฉันทามติให้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง

.วัตถุประสงค์

๒.๑   เพื่อจัดกิจกรรมทำบุญฉลองครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

๒.๒  เพื่อจัดสัมมนาชาวพุทธนานาชาติ

๒.๓  เพื่อจัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาระดับนานาชาติ

๒.๔  เพื่อเปิดสำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์ ๔๐ ปี

๒.๕  เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศอนุโมทนาขอบคุณผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย

๒.๖  เพื่อทอดผ้าป่าสามัคคีรวบรวมปัจจัยเข้ากองทุนสวัสดิการการเผยแผ่พระธรรมทูต

.วิธีดำเนินการ

๓.๑  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา
๓.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
๓.๓   ดำเนินการตามขั้นตอนและแผนดำเนินงานของโครงการ
๓.๔   ติดตามผลการดำเนินการ
๓.๕   รายงานให้คณะกรรมการอำนวยการฯ พระธรรมทูต และพุทธศาสนิกชนทราบ

 

.สถานที่จัดงาน

วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เมืองเรนแฮม นครเคมบริดจ์-บอสตัน รัฐแมสซาชูเสตท์

 

๕. ระยะเวลาในการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕-๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  โดยมีกิจกรรม ดังนี้

๕.๑ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติ

๕.๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ จัดสัมมนาชาวพุทธนานาชาติ เรื่องการตั้งสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา (The University of East)

๕.๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน-เจริญพระพุทธมนต์

-พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ

-พิธีเปิดสำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยฯอนุสรณ์ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง

-พิธีเปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา(วิปัสสนาวิทยาลัย)

 

๖.งบประมาณเพื่อการดำเนินการ

๖.๑  ค่าพิมพ์หนังสืออนุสรณ์,ของที่ระลึก และอื่นๆ                จำนวน ๑๒,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
๖.๒ งบประมาณการจัดสัมมนาชาวพุทธนานาชาติ                จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
๖.๓ ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์     จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐  ดอลลาร์สหรัฐฯ

๖.๔ ค่าประดับ ตกแต่งสถานที่                                               จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ

๖.๕ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                                    จำนวน ๑๓,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ

๖.๖ ค่าเช่ารถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา                                      จำนวน ๓,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ

๖.๗ ค่าเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ                                  จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ

๖.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                   จำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน                        จำนวน ๕๑,๕๐๐.๐๐ดอลลาร์
(ที่มางบประมาณมาจากวัดสมาชิกสมัชชาฯและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค)

.ผู้รับผิดชอบโครงการ

๗.๑  คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา
๗.๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗.๓  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๗.๔  สถานเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐอเมริกา

๗.๕  พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ได้รับความร่วมมือแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา

๘.๒ ได้ปฏิบัติธรรมและได้จัดกิจกรรมในระดับนานาชาติแก่ชาวพุทธในสหรัฐฯ

๘.๓  ได้ประกาศเกียรติคุณแด่ท่านที่มีอุปการคุณต่อสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

๘.๔  ได้เปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาในนามสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

๘.๕  ได้แสดงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา

 

๙.  ผู้ประสานโครงการ

๙.๑   พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
วัดพุทธาวาส เท็กซัส โทร.281-820-3255

๙.๒   พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. โทร.301-787-6108

๙.๓  พระภาวนาวชิรวิเทศ วิ. รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ ๒

วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน โทร.508-823-1800

 

กำหนดการ

งานทำบุญฉลองครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเคมบริดจ์-บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร

 

เวลา ๐๖.๐๐ น.                        ทำวัตรเช้า

เวลา ๐๗.๐๐ น.                        ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป

เวลา ๐๘.๓๐ น.                       ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมวิปัสสนานานาชาติ

เวลา ๐๙.๐๐ น.                       พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม โดยพระพรหมวชิรญาณ

– ไหว้พระสวดมนต์ / สมาทานศีล ๘

-แนะแนวการปฏิบัติโดยพระวิปัสสนาจารย์

– เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง

เวลา ๑๑.๐๐ น.                        ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารร่วมกันด้วยการเจริญสติ

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.           เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง (นั่ง-ยืน-เดิน)

เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.           พักดื่มน้ำปานะและพักผ่อนอิริยาบท

เวลา ๑๘.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น.       ทำวัตรสวดมนต์เย็น

เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.           บรรยายสรุปการปฏิบัติ โดยพระวิปัสสนาจารย์

เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.          พิธีปิดการอบรม/ มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม

เวลา ๒๑.๐๐ น.                       ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก-เสร็จพิธี

วันเสาร์ที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ การสัมมนาผู้นำชาวพุทธนานาชาติ

เวลา ๐๖.๐๐ น.            ทำวัตรเช้า

เวลา ๐๗.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป

เวลา ๐๘.๐๐ น.            ลงทะเบียน รับเอกสารการประชุมสัมมนา

เวลา ๐๘.๓๙ น.           ผู้นำชาวพุทธ/พระสงฆ์ทุกรูป และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ห้องประชุม

พระครูสิริอรรถวิเทศ (พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.)

เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.            ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองของเรย์นแฮม: Town of Raynham กล่าวสุนทรพจน์

จบแล้วรับของที่ระลึกจากประธานในพิธี

เวลา ๐๙.๓๐ น.            ฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่องชาวพุทธกับการศึกษาพระพุทธศาสนา โดย

Prof. B.N. HEBBAR, Ph.D., D.D., D.Litt.
Professor, Eastern Religions, George Washington University

เวลา ๑๐.๓๐ น.            พักการประชุม-ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

เวลา ๑๑.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวนประมาณ ๒๕๐ รูป

ผู้เข้าสัมมนารับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.            ฟังปาฐกถาพิเศษ(ภาษาอังกฤษ) เรื่องการบริหารองค์กรพระพุทธศาสนาในต่างแดน โดย Mrs. Wangmo Dixey ประธานมูลนิธิแสงพุทธธรรม ซานฟรานซิสโก

เวลา ๑๔.๐๐ น.            แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงวิชาการตามความสนใจ

๑.กลุ่มการศึกษา      ๒.กลุ่มบริหารองค์กร      ๓.กลุ่มสาธารณสงเคราะห์

เวลา ๑๖.๐๐ น.             หัวหน้ากลุ่มนำเสนอสรุปผลการสัมมนา

เวลา ๑๗.๐๐ น.            พิธีปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/มอบเกียรติบัตร

เวลา ๑๘.๐๐ น.            ทำวัตรเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีทำบุญฉลองครบรอบ ๔๐ปี แห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

เวลา ๐๖.๐๐ น.            ทำวัตรเช้า

เวลา ๐๗.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐ รูป

เวลา ๐๙.๓๙ น.            พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๓๐ น.            พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป ออกรับบิณฑบาตปัจจัยรอบอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ

เวลา ๑๑.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐  รูป

-สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.            คณะสงฆ์ และสาธุชนทั้งหลายพร้อมเพรียงกันในมณฑลพิธี

เวลา ๑๓.๓๐ น.            ประธานในพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิธี

-จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ   กล่าวถวายรายงาน

-ประธานในพิธี กล่าวสัมโมทนียกถา

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองของรัฐแมสซาชูเสตท์ กล่าวสุนทรพจน์ –รับของที่ระลึก

-เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ –รับของที่ระลึก

-พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

-พิธีเปิดสำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยฯอนุสรณ์ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง

-พิธีเปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา “วิปัสสนาวิทยาลัย”

-ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ         กำหนดการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

 40th Anniversary Celebration of Council of Thai Bhikkhus in the USA

Wat Nawamintararachutis, Cambridge – Boston, Massachusetts, USA

June 24 – 26, 2016 (2559)

**************

Friday 24, June, 2016

Morning session: International Vipassana Retreat

6:00 am          Morning chanting

7:00 am          Breakfast offering to 250 monks

8:30 am          Registration and distributing materials

9:00 am          Opening ceremony

Chair by Phra Phrom Vajirayan

11:00 am       Lunch offering to 250 monks

Laypeople having lunch together with mindful eating

Afternoon session:

13:00 – 16:30 pm Vipassana practice simultaneously,

sitting, standing, and walking

16:30 – 18:00 pm Tea break and recession

Evening session:

18:00 – 19:00 pm Evening chanting

19:00 – 20:00 pm Summary and reviews of Vipassana practice,

by Meditation Master

20:00 – 21:00 pm Closing ceremony, awarded certificate to the

participants

21:00 pm Group picture

 

Saturday 25, June, 2016

Morning session: International Buddhist’s Leaders Conference

6:00 am          Morning chanting

7:00 am          Breakfast offering to 250 monks

8:00 am          Registration, and distributing materials

8:30 am          Buddhist leaders, all Monks, and distinguish guests

be seated in the conference room

Moderator by

Phrakhru Siri Atthavides (Phramaha Thanat Atthacharee Ph.D.),

Secretary-General, Council of Thai Bhikku in the USA.

9:00 am          Chairman delivers opening remarks

Town of Raynham official delivers a speech and accepts a

token of Appreciation form the Chairman

9:30 am         Special lecture: “Buddhists and Buddhism Studies”

By Prof. B.N.Hebbar, Ph.D., DD.D. Litt

10:30 am       Recess, and group picture

11:00 am      Lunch offering to 250 monks

Lunch for laypeople

Afternoon session:

13:00 pm      Special lecture in English, “Buddhism in the North America”

By Mr. Wangmo Dixey, President, the Light of Buddhadhamma Foundation,

San Francisco

14:00 pm       Scientific Group Discussion: (3 Groups of interested)

  1. Education aspect (on Buddhism Study)
  2. Administration of the Organizations
  3. Communities Services

16:00 pm       Group Leaders presents their summary report

17:00 pm       Closing ceremony, and awarded the certificate

18:00 pm       Evening Chanting

 

Sunday 26, June, 2016

Morning session: 40th Anniversary Celebration of Council of the Thai Bhikku in USA

6:00 am         Morning Chanting

7:00 am          Breakfast offering to 250monks

9:39 am          10 Senior and distinguish Bhikkus chanting

10:30 am       109 Monks making an alms around the Main temple of

Wat Nawamintararachutis

11:00 am       Lunch offering to 250 monks

Lunch for laypeople

Afternoon session: Opening celebration the Office of 40th Anniversary of the Council of Thai Bhikkhus

13:00 am       All committees of the monks, distinguish guests, and laypeople gathering

at the Pavilion of the ceremony

13:30 pm       Chairman of the ceremony arrives and lights candles and incense sticks

to pay homage to the Triple Gems

Phradepbuddhisvides, President of Council of Thai Bhikkhus in the USA,

presents the report Chairman of the ceremony delivers special remarks

Massachusetts official delivers a speech and accepts a token of

Appreciation from the chairman of the ceremony

Awarded the honorary plague to the benevolences of the Council of Thai

Bhikkhus in the USA

Opening ceremony the Office of the 40th Anniversary of Council of Thai

Bhikkhus in the USA

Opening ceremony the institute of “Buddhist Vipassana College”

Group picture

 

Note: Programs subject to change.

Our Supportors

Innovation and Excellence
© 2014-2017 Copyright All Rights Reserved Wat Nawamintararachutis NMR Buddhist Meditation Center
Proudly systems & powered by IZENNBET,LLC
382 South Street East Raynham, MA 02767-5130 USA
Phone:508-823-1800 Fax: 508-823-1775
E-Mail: info@watnawamin.org