Welcome to Wat Nawamintararachutis
Online office available 24 hours a day 7 days a week
508.823.1800
info@watnawamin.org

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทำบุญวันมาฆบูชา ๒๕๖๑

Feb/18060 LIKES
Magha Puja Thai2018

มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ได้ประกาศ หลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่
“วันมาฆบูชา” เป็นวันบูชาพิเศษที่ต้องทำในวันเพ็ญเดือนมาฆะ หรือในวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (ซึ่งโดย ปกติทำกันในกลางเดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ เดือนแปดสองแปด ก็เลื่อนไปกลางเดือน ๔ ) ถือกันว่าเป็นวันสำคัญ เพราะวันนี้ เป็นวันคล้ายกับ วันประชุมกันเป็นพิเศษ แห่งพระอรหันตสาวก โดยมิได้มีการนัดหมาย ซึ่งเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งได้มีขึ้น ณ บริเวณเวฬุวันมหาวิหาร หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นเวลานับได้ ๙ เดือน
วันนี้เอง ที่พระพุทธองค์แสดง “โอวาทปาฎิโมกข์” ซึ่งถือกันว่า เป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจ ของพระพุทธศาสนา
จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ คือ:-

๑. วันนั้น เป็นวันมาฆปูรณมี คือวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือนมาฆะ จึงเรียกว่า มาฆบูชา
๒. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย (สาเหตุของการชุมนุม)
๓. พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ประเภทฉฬภิญญา คือ ได้อภิญญา ๖
๔. พระภิกษุ เหล่านั้น ทั้งหมด ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง (เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา)

เมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาถึงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ์-บอสตัน จึงได้จัดงานขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
พิธีทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

วันศุกร์  – วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน

———————-

ศุกร์ – วันเสาร์ที่ ๒๓- ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๐๐ น.          ทำวัตรเช้า / เจริญจิตภาวนา

เวลา ๐๗.๐๐ น.                  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา

เวลา ๑๑.๐๐ น.          ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ / สาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา

เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น.     ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๒๑.๐๐ น.          พักผ่อนอิริยาบถ

วันอาทิตย์ที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

เวลา ๐๖.๐๐ น.          ทำวัตรเช้า / เจริญจิตภาวนา

เวลา ๐๗.๐๐ น.                  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา ๐๙.๐๐ น.          ตั้งกองบุญผ้าป่าถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา

เวลา ๑๐.๑๕ น.          พิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

– สาธุชนพร้อมเพียงกัน ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ

– ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– ศาสนพิธีกรกล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย

– พุทธศาสนิกชน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

– ศาสนพิธีกรกล่าวนำอาราธนาศีล

– ประธานสงฆ์ประทานศีล จบแล้ว

– ศาสนพิธีกรกล่าวอาราธนาพระปริตร

– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว

– ศาสนพิธีกร กล่าวนำคำถวายอาหารบิณฑบาตร ภัตตาหาร

– ศาสนพิธีกรกล่าวนำคำถวายอาหารบิณฑบาตร

– ถ่ายภาพหมู่พร้อมเพรียงกัน เสร็จแล้ว

– สาธุชนเรียงแถวเตรียมความพร้อมเพรียงทำบุญตักบาตร

– พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร

เวลา ๑๑.๑๕ น.          ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ / สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

– ชมการแสดงเหล่านักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เวลา ๑๒.๓๐ น.                  พิธีบุญเจริญจิตภาวนา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

– สาธุชนพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ

– ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– ศาสนพิธีกรกล่าวนำอาราธนาธรรม

– แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ จบแล้ว

– ประธานพิธีพร้อมสาธุชน ถวายกัณฑ์เทศน์ แด่องค์แสดงพระธรรมเทศนา

– ถวายผ้าป่า ไทยธรรมแด่พระสงฆ์

– ประธานสงฆ์กล่าวนำอนุโมทนาวิธี

– พระสงฆ์กระทำอนุโมทนาวิธี

– สาธุชนกรวดน้ำรับพร

– พุทธศาสนิกชนรับประทีปด้าม แล้วจุดเทียนธูป

– ประธานสงฆ์กล่าวนำคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

– พระสงฆ์ สาธุชนกล่าวตามคำนำบูชาดอกไม้ธูปเทียน

– ทำการปทักษิณา ๓ รอบ  ณ อาคารอุโบสถ

– นำประทีปด้ามไปปักไว้ ณ ที่จัดไว้

– ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี.

 

หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

/tab] [tab title=”PROGRAM”]

Wat Nawamintararachutis (NMR Meditation Center)

provides the opportunity for you to come and join the ceremony as a part of the annual celebration for the cultivation of meritorious deeds.

ON MAGHA PUJA DAY  2018  –  SUNDAY, February 25,2018

AT 382 South St. E., Raynham MA 02767-5130 Phone : 508-823-1800,508-823-5069 Fax : 508-823-1775

www.watnawamin.org. E-mail : watnawmin2545@yahoo.com

———————-

09:00 a.m. Homage to the Lord Buddha

All guests are welcome to pay homage to Somdetphranawamintarasasda and Congregation prepares
10:15 a.m. Homage to the Triple Gem

President of ceremonies lights candles and joss sticks in honor of the Buddha,the Dharma and the Sangha
and leads the congregation in requesting the Five Precepts from the Sangha.
Head monk gives and congregation receives the Five Precepts.
President asks the Sangha for blessings. The Sangha blesses the congregation.

10:30 a.m.  Offering of alms (tahk baht) to the monks

11:20 a.m.  Offering lunch for monks / Congregation also partakes of lunch.

11.30 a.m.  Entertainment with Thai Cassical music, Dance by Sunday School of Wat Nawamintararachutis

12:00 a.m.  Sermon on the Dharma
Congregation collects offerings in appreciation of the sermon and presents the collection, the Papah, and alms to the monks.

12:30 p.m    Dhammadesana(Dhamma Talk presented in Thai by a monk).
Offering Ceremony of flowers, candles and incense in connection with Magha Puja
Pamsukula (dedication of merit to the ancestors)

1:30 p.m.     Homage and conclusion of ceremonies
Head monk blesses the congregation. The other monks join in extending the  blessings. The congregation
receives the blessings. Words of thanks from the president of the ceremony.
Congregation assembles for a group photograph.

 

We hope that your schedule permits you to join our temple on this special service occasion.

On behalf of  the Boad of Watnawamintararachutis

DONATION : To make donations contributing to this Account Number 004 3532 6986 pay to the order of Wat Nawamintararachutis

We appriciate your kindly donation

Wat Nawamintararachutis (The NMR Buddhist Meditation Center)

382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130

Phone : 508-823-1800, 508-823-5069, Fax : 508-823-1775

Web site : www.watnawamin.org E-mail : watnawamin2545@yahoo.com

Our Supportors

Innovation and Excellence
© 2014-2017 Copyright All Rights Reserved Wat Nawamintararachutis NMR Buddhist Meditation Center
Proudly systems & powered by IZENNBET,LLC
382 South Street East Raynham, MA 02767-5130 USA
Phone:508-823-1800 Fax: 508-823-1775
E-Mail: info@watnawamin.org