NEW Version!
November 15th, 2018
Welcome to Wat Nawamintararachutis
Online office available 24 hours a day 7 days a week
508.823.1800
info@watnawamin.org

ASALHA PUJA DAY-BUDDHIST LENT DAY ON SUNDAY, JULY 29, 2018

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ASALHA PUJA DAY-BUDDHIST LENT DAY ON SUNDAY, JULY 29, 2018

July 29 @ 10:00 am - 1:30 pm

ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญมหากุศลในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน เคมบริดจ์-เรย์นแฮม
382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130 Phone: 508-823-1800, 508-823-5069 Fax: 508-823-1775
E-mail: watnawamin2545@yahoo.com. Website: www.watnawamin.org
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
*********
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เพราะวันอาสาฬหบูชาเป็นวัน ที่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกโปรดปัญจวัคคีย์ โกณฑัญญพราหมณ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นโสดาบัน) แล้วทูลขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยเกิดขึ้นเป็นสังฆรัตนะ ครั้งแรกในโลก ส่วนวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์จะได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งโดยไม่ไปพักค้างแรมที่อื่น เป็นเวลา ๓ เดือน ตลอดฤดูฝน ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี
ในนาม วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ จะจัดงานวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า/เจริญจิตภาวนา
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งกองบุญผ้าป่าถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา เวลา ๑๐.๐๐ น. เปิดให้บูชาธูปเทียน ผ้าอาบน้ำฝน
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
– สาธุชนพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ศาสนพิธีกรกล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย
– พุทธศาสนิกชน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
– ศาสนพิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว
– ศาสนพิธีกรกล่าวอาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว
– ถ่ายภาพหมู่พร้อมเพรียงกัน
เวลา ๑๐.๔๕ น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
ศาสนพิธีกรกล่าวนำคำถวายอาหารบิณฑบาต สาธุชนเรียงแถวเตรียมความพร้อมเพรียงทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๑๑.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ เสร็จแล้วสาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีทำบุญเจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
-สาธุชนพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ
-ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-ศาสนพิธีกรกล่าวนำอาราธนาธรรม
– แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระภาวนาวชิรวิเทศ สป.วิ.
จบแล้วประธานในพิธีพร้อมสาธุชน ถวายกัณฑ์เทศน์แก่องค์แสดงพระธรรมเทศนา
– พิธีถวายสังฆทาน
-ศาสนพิธีกรกล่าวนำถวายเครื่องไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน เทียนเข้าพรรษา ผ้าป่า
-ถวายเครื่องไทยธรรม ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าป่าสามัคคี
-ประธานสงฆ์กล่าวนำอนุโมทนาวิธี
-พระสงฆ์ทั้งปวงกระทำอนุโมทนาวิธี
– พุทธศาสนิกชน-สาธุชน กรวดน้ำ รับพร
– ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ และมอบของขวัญที่ระลึก – พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
-พุทธศาสนิกชนรับประทีปด้าม แล้วจุดเทียนธุป
-ประธานสงฆ์กล่าวนำคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
-พระสงฆ์ สาธุชนกล่าวตามคำนำบูชาดอกไม้ธูปเทียน
-ทำการปทักษิณา ๓ รอบ ณ อาคารอุโบสถ
-นำประทีปด้ามไปปักไว้ ณ ที่ที่จัดเตรียมไว้
-ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เสร็จแล้ว เป็นเสร็จพิธี
จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ ในพรรษากาลปี ๒๕๕๙ นี้ ทุก ๆ วันเสาร์- อาทิตย์ มีการปฏิบัติธรรม
วันอาทิตย์ แสดงพระธรรมเทศนา เริ่มเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรม รับฟังพระธรรมเทศนา และเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในแต่ละกัณฑ์
วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน เคมบริดจ์-เรย์นแฮม
มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

PROGRAM ASALHA PUJA DAY-BUDDHIST LENT’S DAY

Sunday, July 29, 2018

06:00 AM Morning Chanting and Vipassana Meditation

09:00 Homage to the Lord Buddha (Somdetphranawamintarasasda)
All guests are welcome to pay homage to Somdetphranawamintarasasda and Congrega tion prepares “donation trees” (Papah) for presentation as contributions to the fund for building a new temple.
10:30 Homage to the Triple Gem
President of ceremonies lights candles and joss sticks in honor of the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and leads the congregation in requesting the Five Precepts from the Sangha. Head monk gives and congregation receives the Five Precepts. President asks the Sangha for blessings. The Sangha blesses the congregation.

10:45 Offering of alms (tahk batr) to the monks
11:15 Offering of lunch to monks Congregation also partakes of lunch.
12:30 Sermon on the Dharma
Dhammadesana(Dhamma Talk presented in Thai by a monk)
Congregation collects offerings in appreciation of the sermon
and presents the collection, Papah, and alms to the monks.
Meditation share and aspiration offering ceremony of flowers, candle and incense
Asalha Puja Day-Buddhist Lent’s Day Ceremony
13:30 Offering Ceremony of flowers, candles and incense in connection with Asalha Puja Day-Buddhist Lent’s Day Pamsukula (dedication of merit to the ancestors)
13:45 Homage and conclusion of ceremonies
President thanks the congregation for their participation.
Head monk blesses the congregation. The other monks join in extending the blessings. The congregation receives the blessings.
14:00 Asalha Puja Day-Buddhist Lent’s Day Ceremony Finished
Congregation assembles for a group photograph.

All members and Friends are invited
Free Admission

It is our sincerest gratitude for your continued supports, volunteered services, and donations to our temple. Thank you!

Wat Nawamintararachutis and NMR Meditation Center
382 South Street East Raynham, MA 02767-5130
Phone: 508-823-1800; 508-823-5069 Fax: 508-823-1775
Web Site: www.watnawamin.org E-mail: watnawamin2545@yahoo.com
๐๑ วันพระ ๐๐ copy

Details

Date:
July 29
Time:
10:00 am - 1:30 pm
Event Categories:
,

Organizer

Wat Nawamintararachutis
Phone:
508.823.1800
Email:
info@watnawamin.org
Website:
www.watnawamin.org

Our Supportors

Innovation and Excellence
© 2014-2017 Copyright All Rights Reserved Wat Nawamintararachutis NMR Buddhist Meditation Center
Proudly systems & powered by IZENNBET,LLC
382 South Street East Raynham, MA 02767-5130 USA
Phone:508-823-1800 Fax: 508-823-1775
E-Mail: info@watnawamin.org