Welcome to Wat Nawamintararachutis
Online office available 24 hours a day 7 days a week
508.823.1800
info@watnawamin.org

ขอเชิญร่วมทำบุญในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

1655268 865374190208887 6686392375420137907 O

ขอเชิญร่วมทำบุญในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

วัดนวมินทรราชูทิศ แห่งนครเคมบริดจ์-บอสตัน

382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130

Phone: 508-823-1800, 508-823-5069 Fax: 508-823-1775

E-mail: watnawamin2545@yahoo.com. Website: www.watnawamin.org

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

*********

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เพราะวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกโปรดปัญจวัคคีย์ โกณฑัญญพราหมณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นโสดาบัน) แล้วทูลขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกใน พระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยเกิดขึ้นเป็นสังฆรัตนะครั้งแรกในโลก ส่วนวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์จะได้พร้อมใจกัน อธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่ง โดยไม่ไปพักค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา ๓ เดือน ตลอดฤดูฝน ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

เพื่อเป็นการน้อมบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวในนามวัดนวมินทรราชูทิศ แห่งนครเคมบริดจ์-เมือง เรย์นแฮม-นครบอสตัน จึงได้กำหนดจัดงาน วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและเจริญภาวนา

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนกราบนมัสการ “พระพุทธภูมินทรมหามงคล”                  เวลา                 ๐๙.๐๐  น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาเพื่อสมทบทุนบำรุงวัดนวมินทรราชูทิศ         เวลา                 ๑๐.๐๐  น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จแล้วสาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา ๑๒.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ จบแล้วประธานในพิธี ถวายกัณฑ์เทศน์แก่องค์แสดง

พระธรรมเทศนา

– พิธีถวายสังฆทาน-ถวายผ้าป่าสามัคคี-ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

– ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา-พระสงฆ์ในพิธีอนุโมทนา

– พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา – ถวายผ้าอาบน้ำฝน – ถวายผ้าจำนำพรรษา

– พุทธศาสนิกชนกรวดน้ำรับพรประธานสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์

ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก  เป็นเสร็จพิธี

 

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

หมายเหตุ  ในพรรษากาลปี ๒๕๕๘ นี้ ทุกๆ วันอาทิตย์ แสดงพระธรรมเทศนา เริ่มเวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน รับฟังพระธรรมเทศนา และเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ในแต่ละกัณฑ์

 

วัดนวมินทรราชูทิศ แห่งนครเคมบริดจ์-บอสตัน

Our Supportors

Innovation and Excellence
© 2014-2017 Copyright All Rights Reserved Wat Nawamintararachutis NMR Buddhist Meditation Center
Proudly systems & powered by IZENNBET,LLC
382 South Street East Raynham, MA 02767-5130 USA
Phone:508-823-1800 Fax: 508-823-1775
E-Mail: info@watnawamin.org